Bảng thông báo học phí


 Khóa học  Số khóa họcSố buổi học Học Phí
 Piano cơ bản 4 10 buổi/khóa 150k/ buổi/học viên
 Piano nâng cao 8 10 buổi/khóa 180k/ buổi/học viên
 Piano đệm ca khúc 8 10 buổi/khóa 200k/ buổi/học viên
 Organ cơ bản 4 10 buổi/khóa 150k/ buổi/học viên
 Organ nâng cao 8 10 buổi/khóa 180k/ buổi/học viên
 Organ đệm hát 8 10 buổi/khóa 200k/ buổi/học viên
 Guitar cơ bản 5 10 buổi/khóa 120k/ buổi/học viên
 Guitar nâng cao 8 10 buổi/khóa 150k/ buổi/học viên
 Guitar đệm hát 8 10 buổi/khóa 180k/ buổi/học viên
 Violon cơ bản    5 10 buổi/khóa 150k/ buổi/học viên
 Violon nâng cao 8 10 buổi/khóa 180k/ buổi/học viên
 Thanh nhạc cơ bản 5 10 buổi/khóa  150k/ buổi/học viên
 Thanh nhạc nâng cao 8 10 buổi/khóa  180k/ buổi/học viên
 Cảm thụ âm nhạc 5 10 buổi/khóa  100k/ buổi/học viên